• املاک منطقه 22 ، سرمایه گذاری در منطقه 22 ، برج های اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

سردبیر

تماس با سردبیر

ویژه
تومان1,510,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

علی رحیمی

5 ساعت پیش

تومان1,510,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

5 ساعت پیش

خواب: 3

آپارتمان, برج

آریا سلطانی

1 روز پیش

خواب: 3

آپارتمان, برج

1 روز پیش

ویژه
تومان1,176,000,000

خواب: 2: 98

آپارتمان, برج

هادی کیان

1 روز پیش

تومان1,176,000,000

خواب: 2: 98

آپارتمان, برج

1 روز پیش

ویژه
تومان2,200,000تومان100,000,000

خواب: 2: 110

آپارتمان, برج

1 روز پیش

تومان2,200,000تومان100,000,000

خواب: 2: 110

آپارتمان, برج

1 روز پیش

خواب: 4: 270

آپارتمان, برج

آریا سلطانی

1 روز پیش

خواب: 4: 270

آپارتمان, برج

1 روز پیش

ویژه
تومان6,000,000تومان150,000,000

خواب: 3: 150

آپارتمان, برج

علی رحیمی

1 روز پیش

تومان6,000,000تومان150,000,000

خواب: 3: 150

آپارتمان, برج

1 روز پیش

ویژه
تومان1,123,000,000

خواب: 3: 156

آپارتمان, برج

نجفی

1 روز پیش

تومان1,123,000,000

خواب: 3: 156

آپارتمان, برج

1 روز پیش

خواب: 2: 128

آپارتمان, برج

5 روز پیش

خواب: 2: 128

آپارتمان, برج

5 روز پیش

ویژه
تومان1,270,000,000
تومان1,270,000,000

خواب: 2: 101

آپارتمان, برج

5 روز پیش

ویژه
تومان1,200,000,000

خواب: 2: 125

آپارتمان, برج

نجفی

5 روز پیش

تومان1,200,000,000

خواب: 2: 125

آپارتمان, برج

5 روز پیش

ویژه
تومان1,600,000,000

خواب: 3: 146

آپارتمان, برج

5 روز پیش

تومان1,600,000,000

خواب: 3: 146

آپارتمان, برج

5 روز پیش

ویژه
تومان1,188,000,000

خواب: 2: 108

آپارتمان, برج

هادی کیان

1 هفته پیش

تومان1,188,000,000

خواب: 2: 108

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان250,000,000

خواب: 3: 240

آپارتمان

آریا سلطانی

2 هفته پیش

تومان3,000,000تومان250,000,000

خواب: 3: 240

آپارتمان

2 هفته پیش

ویژه
تومان1,200,000,000

خواب: 3: 160

آپارتمان, برج

هادی کیان

2 هفته پیش

تومان1,200,000,000

خواب: 3: 160

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 2: 117

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

تومان1,280,000,000

خواب: 2: 117

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

تومان2,030,000,000

خواب: 2: 124

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان1,000,000,000

خواب: 2: 121

آپارتمان, برج

آریا سلطانی

2 هفته پیش

تومان1,000,000,000

خواب: 2: 121

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان1,680,000,000
املاک منطقه 22 فروش برج ایزدیار منطقه 22

خواب: 3: 144

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

تومان1,680,000,000

خواب: 3: 144

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

تومان2,500,000تومان100,000,000

خواب: 2: 100

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان976,000,000
املاک منطقه 22 فروش برج زیتون بلوار کوهک

خواب: 2: 93

آپارتمان, برج

پویا میلانی

2 هفته پیش

تومان976,000,000

خواب: 2: 93

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

تومان2,400,000تومان50,000,000

خواب: 2: 97

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 3: 125

آپارتمان, برج

علی رحیمی

2 هفته پیش

خواب: 3: 125

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

آریا سلطانی

2 هفته پیش

تومان1,450,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان1,480,000,000

خواب: 2: 106

آپارتمان, برج

پویا میلانی

2 هفته پیش

تومان1,480,000,000

خواب: 2: 106

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان2,370,000,000

خواب: 3: 145

آپارتمان

علی رحیمی

2 هفته پیش

تومان2,370,000,000

خواب: 3: 145

آپارتمان

2 هفته پیش

تومان1,500,000,000

خواب: 3: 137

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

2 هفته پیش

تومان2,000,000,000

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان1,230,000,000

خواب: 3: 164

آپارتمان, برج

هادی کیان

2 هفته پیش

تومان1,230,000,000

خواب: 3: 164

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

تومان1,512,000,000

خواب: 2: 144

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

علی رحیمی

2 هفته پیش

تومان1,280,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان1,490,000,000
املاک منطقه 22 خرید برج آسمان چیتگر

خواب: 2: 108

آپارتمان, برج

علی رحیمی

2 هفته پیش

تومان1,490,000,000

خواب: 2: 108

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان1,990,000,000

خواب: 3: 152

آپارتمان, برج

هادی کیان

2 هفته پیش

تومان1,990,000,000

خواب: 3: 152

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 3: 144

آپارتمان, برج

پویا میلانی

2 هفته پیش

خواب: 3: 144

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان1,040,000,000
املاک منطقه 22 فروش برج بلوار کوهک

خواب: 2: 104

آپارتمان, برج

هادی کیان

2 هفته پیش

تومان1,040,000,000

خواب: 2: 104

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

آریا سلطانی

3 هفته پیش

تومان1,300,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان2,000,000,000

خواب: 4: 200

آپارتمان, برج

هادی کیان

3 هفته پیش

تومان2,000,000,000

خواب: 4: 200

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان75,000,000

خواب: 2: 107

آپارتمان, برج

نجفی

3 هفته پیش

تومان3,000,000تومان75,000,000

خواب: 2: 107

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان880,000,000

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

هادی کیان

3 هفته پیش

تومان880,000,000

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

تومان1,270,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

تومان3,400,000,000

خواب: 4: 225

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

خواب: 2: 97

آپارتمان, برج

نجفی

3 هفته پیش

تومان1,018,000,000

خواب: 2: 97

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان1,200,000,000

خواب: 2: 118

آپارتمان, برج

آریا سلطانی

3 هفته پیش

تومان1,200,000,000

خواب: 2: 118

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان1,630,000,000

خواب: 3: 133

آپارتمان, برج

هادی کیان

3 هفته پیش

تومان1,630,000,000

خواب: 3: 133

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان2,200,000تومان100,000,000

خواب: 2: 110

آپارتمان, برج

علی رحیمی

3 هفته پیش

تومان2,200,000تومان100,000,000

خواب: 2: 110

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان747,000,000

خواب: 2: 115

آپارتمان, برج

هادی کیان

3 هفته پیش

تومان747,000,000

خواب: 2: 115

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان450,000,000
تومان450,000,000

خواب: 1: 57

آپارتمان

3 هفته پیش

خواب: 2حمام : 3: 124

آپارتمان, برج

آریا سلطانی

3 هفته پیش

تومان1,200,000,000

خواب: 2حمام : 3: 124

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان2,000,000تومان50,000,000
تومان2,000,000تومان50,000,000

خواب: 2: 98

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان2,500,000تومان50,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

علی رحیمی

3 هفته پیش

تومان2,500,000تومان50,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان1,600,000,000

خواب: 2: 107

آپارتمان

آریا سلطانی

4 هفته پیش

تومان1,600,000,000

خواب: 2: 107

آپارتمان

4 هفته پیش

تومان1,950,000,000

خواب: 2

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

خواب: 2: 110

آپارتمان, برج

آریا سلطانی

4 هفته پیش

خواب: 2: 110

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

خواب: 2: 106

آپارتمان, برج

نجفی

4 هفته پیش

تومان1,270,000,000

خواب: 2: 106

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

هادی کیان

4 هفته پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

ویژه
تومان1,300,000,000

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

آریا سلطانی

4 هفته پیش

تومان1,300,000,000

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

تومان5,900,000تومان60,000,000

خواب: 3: 133

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

ویژه
تومان3,300,000تومان60,000,000

خواب: 2: 106

آپارتمان, برج

آریا سلطانی

4 هفته پیش

تومان3,300,000تومان60,000,000

خواب: 2: 106

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,200,000,000

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان1,250,000,000

خواب: 3: 125

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,250,000,000

خواب: 3: 125

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 2: 118

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,590,000,000

خواب: 2: 118

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان730,000,000

خواب: 2: 75

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,140,000,000

خواب: 2: 91

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان740,000,000

خواب: 1: 70

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان2,090,000,000

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان2,100,000,000

خواب: 4: 200

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان2,100,000,000

خواب: 4: 200

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان2,040,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان

1 ماه پیش

تومان2,040,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان

1 ماه پیش

ویژه
تومان1,760,000,000

خواب: 3: 140

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,760,000,000

خواب: 3: 140

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 4: 350

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان6,300,000,000

خواب: 4: 350

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 2: 92

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان920,000,000

خواب: 2: 92

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 2: 112

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,650,000,000

خواب: 2: 112

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,350,000,000

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

1 ماه پیش

ویژه
تومان1,800,000تومان100,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,800,000تومان100,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 2: 112

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,570,000,000

خواب: 2: 112

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان2,100,000تومان110,000,000

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان2,100,000تومان110,000,000

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان6,800,000تومان30,000,000

خواب: 3: 133

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان1,970,000,000

خواب: 3: 145

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,970,000,000

خواب: 3: 145

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,320,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان1,300,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,300,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان900,000,000

خواب: 2: 104

آپارتمان

1 ماه پیش

تومان900,000,000

خواب: 2: 104

آپارتمان

1 ماه پیش

تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 3: 105

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,047,000,000

خواب: 3: 105

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان2,000,000تومان50,000,000
تومان2,000,000تومان50,000,000

: 98

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 3: 140

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,410,000,000

خواب: 3: 140

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان975,000,000

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان975,000,000

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 4: 172

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,720,000,000

خواب: 4: 172

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان815,000,000

خواب: 2: 88

آپارتمان

2 ماه پیش

تومان815,000,000

خواب: 2: 88

آپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,130,000,000

خواب: 2: 133

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,130,000,000

خواب: 2: 133

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,850,000,000

خواب: 3: 152

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,850,000,000

خواب: 3: 152

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان3,040,000,000

خواب: 3: 190

آپارتمان

2 ماه پیش

تومان3,040,000,000

خواب: 3: 190

آپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
تومان11,115,000,000

: 171

برج, تجاری

2 ماه پیش

تومان11,115,000,000

: 171

برج, تجاری

2 ماه پیش

خواب: 3: 150

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,600,000,000

خواب: 3: 150

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 3: 175

آپارتمان

2 ماه پیش

خواب: 3: 175

آپارتمان

2 ماه پیش

خواب: 2: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,330,000,000

خواب: 2: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

2 ماه پیش

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,224,000,000

خواب: 3: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,224,000,000

خواب: 3: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 3: 168

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 3: 168

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان825,000,000

خواب: 3: 125

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان825,000,000

خواب: 3: 125

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان762,000,000

خواب: 2: 127

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان762,000,000

خواب: 2: 127

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,100,000,000

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,060,000,000

خواب: 3: 152

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,060,000,000

خواب: 3: 152

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان6,400,000تومان200,000,000

خواب: 3: 174

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان6,400,000تومان200,000,000

خواب: 3: 174

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 2: 120

آپارتمان

2 ماه پیش

خواب: 2: 120

آپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,512,000,000

خواب: 3: 168

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,512,000,000

خواب: 3: 168

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,170,000,000
تومان1,170,000,000

خواب: 2: 124

آپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
تومان980,000,000

: 57

آپارتمان, اداری

2 ماه پیش

تومان980,000,000

: 57

آپارتمان, اداری

2 ماه پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان80,000,000

خواب: 2: 100

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان3,000,000تومان80,000,000

خواب: 2: 100

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 2: 131

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 2: 131

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان880,000,000

خواب: 2: 93

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان880,000,000

خواب: 2: 93

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,360,000,000

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,360,000,000

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان4,455,000,000

خواب: 4: 270

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان4,455,000,000

خواب: 4: 270

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,020,000,000

خواب: 3: 120

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,020,000,000

خواب: 3: 120

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,350,000,000

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان6,450,000,000

: 615

زمین

2 ماه پیش

تومان6,450,000,000

: 615

زمین

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,480,000,000

خواب: 2: 106

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,480,000,000

خواب: 2: 106

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان5,500,000تومان100,000,000

خواب: 3: 150

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان5,500,000تومان100,000,000

خواب: 3: 150

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,500,000,000

خواب: 3: 137

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,500,000,000

خواب: 3: 137

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان4,500,000تومان100,000,000

خواب: 3: 160

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان4,500,000تومان100,000,000

خواب: 3: 160

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,000,000,000

: 108

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,000,000,000

: 108

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان855,000,000

خواب: 2: 95

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان855,000,000

خواب: 2: 95

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان3,500,000تومان150,000,000

خواب: 3: 177

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان3,500,000تومان150,000,000

خواب: 3: 177

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان936,000,000

خواب: 3: 104

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان936,000,000

خواب: 3: 104

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان4,500,000تومان150,000,000

خواب: 3: 160

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان4,500,000تومان150,000,000

خواب: 3: 160

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,190,000,000

خواب: 3: 122

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,190,000,000

خواب: 3: 122

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
150تومان3,000,000تومان200,000,000

خواب: 3

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

150تومان3,000,000تومان200,000,000

خواب: 3

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,250,000,000

خواب: 2: 114

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,250,000,000

خواب: 2: 114

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,070,000,000

خواب: 2: 109

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,070,000,000

خواب: 2: 109

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان936,000,000

خواب: 2سرویس: 1: 104

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان936,000,000

خواب: 2سرویس: 1: 104

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان100

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان3,000,000تومان100

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,420,000,000

خواب: 3: 168

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,420,000,000

خواب: 3: 168

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,380,000,000

خواب: 3: 146

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,380,000,000

خواب: 3: 146

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,270,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,270,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان2,128,000,000

خواب: 3: 152

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان2,128,000,000

خواب: 3: 152

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان870,000,000

خواب: 2: 92

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان870,000,000

خواب: 2: 92

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,360,000,000

خواب: 2: 114

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,360,000,000

خواب: 2: 114

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,456,000,000

خواب: 2: 112

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,456,000,000

خواب: 2: 112

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان2,500,000تومان100

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان2,500,000تومان100

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,280,000,000

خواب: 3: 122

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,280,000,000

خواب: 3: 122

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,300,000,000

خواب: 3: 120

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,300,000,000

خواب: 3: 120

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان2,100,000تومان60

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان2,100,000تومان60

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان4,000,000تومان50
تومان4,000,000تومان50

خواب: 3: 130

2 ماه پیش

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,800,000تومان150

خواب: 3: 250

آپارتمان

2 ماه پیش

تومان1,800,000تومان150

خواب: 3: 250

آپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,524,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,524,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,884,000,000

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,884,000,000

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 4: 205

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان2,900,000,000

خواب: 4: 205

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,525,000,000

خواب: 3سرویس: 1: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,525,000,000

خواب: 3سرویس: 1: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان900,000,000

خواب: 2: 104

آپارتمان

2 ماه پیش

تومان900,000,000

خواب: 2: 104

آپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,640,000,000

خواب: 3: 182

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,640,000,000

خواب: 3: 182

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,368,000,000

خواب: 2: 114

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,368,000,000

خواب: 2: 114

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان2,600,000تومان120

خواب: 3: 146

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان2,600,000تومان120

خواب: 3: 146

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان100

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان3,000,000تومان100

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان4,500,000تومان100

خواب: 2: 128

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان4,500,000تومان100

خواب: 2: 128

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان610,000,000

خواب: 2: 102

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان610,000,000

خواب: 2: 102

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان2,000,000تومان50

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان2,000,000تومان50

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان9,000,000تومان50
املاک منطقه 22 منطقه 22 تهران سابقه پیدایش منطقه 22

خواب: 3: 174

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان9,000,000تومان50

خواب: 3: 174

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,770,000,000

خواب: 3: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,770,000,000

خواب: 3: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان1,280,000,000

خواب: 2: 117

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,280,000,000

خواب: 2: 117

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان920,000,000

خواب: 2: 96

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان920,000,000

خواب: 2: 96

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان4,500,000تومان100

خواب: 3: 180

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

تومان4,500,000تومان100