• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ویژه
تومان4,000,000تومان60

خواب: 3: 161

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

تومان4,000,000تومان60

خواب: 3: 161

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان1,872,000,000

: 144

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

تومان1,872,000,000

: 144

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان1,416,800,000

خواب: 3: 161

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,416,800,000

خواب: 3: 161

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1: 116

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1: 116

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان4,500,000تومان40

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان4,500,000تومان40

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان870,000,000

خواب: 2: 98

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان870,000,000

خواب: 2: 98

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

3 ماه پیش

ویژه
تومان1,280,000,000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

آپارتمان, برج

مشاور8

4 ماه پیش

تومان1,280,000,000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

آپارتمان, برج

4 ماه پیش