• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ویژه
تومان4,500,000تومان100

خواب: 2: 128

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

تومان4,500,000تومان100

خواب: 2: 128

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

ویژه
تومان9,000,000تومان50
املاک منطقه22

خواب: 3: 174

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

تومان9,000,000تومان50

خواب: 3: 174

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

ویژه
تومان3,500,000تومان250

خواب: 3: 174

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

تومان3,500,000تومان250

خواب: 3: 174

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان6,000,000تومان30

خواب: 2: 124

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان6,000,000تومان30

خواب: 2: 124

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان1,550,000,000

خواب: 2حمام : 2: 124

آپارتمان, برج

علیرضایی

3 ماه پیش

تومان1,550,000,000

خواب: 2حمام : 2: 124

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

4 ماه پیش

ویژه
تومان150,000,000تومان2,200,000

خواب: 2: 124

آپارتمان, برج

5 ماه پیش

تومان150,000,000تومان2,200,000

خواب: 2: 124

آپارتمان, برج

5 ماه پیش

ویژه
تومان100,000,000تومان3,000,000

خواب: 2سرویس: 1: 124

آپارتمان

5 ماه پیش

تومان100,000,000تومان3,000,000

خواب: 2سرویس: 1: 124

آپارتمان

5 ماه پیش

تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 2حمام : 2: 124

آپارتمان

5 ماه پیش

تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 2حمام : 2: 124

آپارتمان

5 ماه پیش